2018-05-21

Reklamacje

Świadczenie usług przez Przedsiębiorstwo

 1. Odbiorca Usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo na podstawie  niniejszej umowy.
 2. Reklamacje powinny zawierać w szczególności:
  1. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. uzasadnienie,
  4. informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
 3. Przedsiębiorstwo rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki z jednoczesnym powiadomieniem zainteresowanego o sposobie załatwiania reklamacji i sposobie rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą, spraw spornych w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.

Umowa o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania Dostawcy reklamacji dotyczących sposobu wykonywania Umowy o odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej:
  1. imię i nazwisko/nazwę firmy i adres Odbiorcy usług,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  4. numer Umowy,
  5. podpis Odbiorcy usług.
 3. Dostawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia jej wniesienia.
 4. Dostawca udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej chyba, że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu. Odpowiedź winna zawierać:
  1. nazwę Dostawcy,
  2. powołanie podstawy prawnej,
  3. rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji,
  4. pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
  5. podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Dostawcę z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
 5. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Dostawca powiadamia Odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się